Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки


Декан
В.о. декана
к.т.н., доцент
Зімін Олексій Вячеславович,
тел. 720-91-89


Сайт факультета

  

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий) рівень,
що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

1) бакалавр;

2) магістр;

3) доктор філософії;

За спеціальністю 131 «Прикладна механіка», що включає наступні освітні програми:

 • Машини і технології пакування;
 • Інженерна механіка.

За спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», що включає наступні освітні програми:

 • Обладнання готельно-ресторанних господарств;
 • ІТ конструктор обладнання;
 • Енергетична безпека;
 • Обладнання переробних і харчових виробництв.

 

За спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», що включає наступні освітні програми:

За спеціальністю 144 «Теплоенергетика», що включає освітню програму:

«Холодильні машини і установки» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробництва, сучасного суспільства продовжує зростати. Низькі температури, які отримуються штучно, відкрили нові можливості для розвитку і прогресу в багатьох напрямках і стали основою для поліпшення якості життя.

Напрями діяльності фахівців-холодильщиків визначаються галузями виробництва і науки нашої держави, які використовують штучний холод. Таких галузей в сучасному суспільстві велика кількість, бо штучний холод є необхідною компонентою практично у всіх сферах життєдіяльності країни. Це промислові холодильники різного призначення, судна морського (річкового) флоту, рибопромислові судна, підприємства холодильного машинобудування, проектні та науково-дослідні установи, підприємства оборонної та космічної галузі, мережі супермаркетів і т.і. Треба підкреслити, що Україна має досить міцне і розвинуте холодильне господарство. Крім того, академія єдиний ВНЗ в Україні, де готують фахівців холодильщиків на вищому рівні на протязі десятиліть. Все це гарантує фахівцям–холодильщикам надійне працевлаштування.

Дипломні проекти випускників присвячені вирішенню актуальних проблем холодильного господарства регіону та України в цілому, тематика дипломних проектів відповідає тенденціям розвитку світової холодильної техніки.

Холодильна технологія
Охоплює основні принципи та положення теорії і практики технологій та обладнання при холодильній обробці та зберіганні харчових продуктів. Володіння холодильними технологіями сприяє формуванню фахівця холодильної техніки і технології, який зможе брати активну участь у створенні і розвитку галузі виробництва і зберігання харчових продуктів, що вимагає застосування холоду, і тим самим вирішувати ряд завдань у забезпеченні населення основними продуктами харчування та створені «холодильного ланцюга».

Системи та установки кондиціювання повітря та життєзабезпечення
Випускники цієї спеціалізації розробляють і експлуатують сучасні системи кондиціювання повітря. Вони можуть працювати в різних галузях господарства, що пов´язані з кондиціонування повітря: монтаж, установка та ремонт систем кондиціювання повітря; проектування й впровадження систем кондиціювання повітря, обладнаних різними машинами.

Суднові холодильні установки
Випускники спеціалізації мають змогу працювати на суднах рефрежираторного флоту, який перевозить різноманітні вантажі, що потребують охолодження, також скраплений природний газ.

Освітня програма «Кріогенна техніка і технології» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, які базуються на явищі надпровідності, зокрема відомий у всьому світі андроний колайдер.

Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону та гелію з високим степінем чистоти. Важливою галуззю є зрідження кріогенних газів, особливо гелію, водню, природного газу, кисню та інших для їх зберігання і транспортування. Таким чином, концепція розвитку спеціальності базується на концепції розвитку вищеназваних напрямків науки та техніки.

Напрями діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва і науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля.

Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва – азот. Неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки і техніки передачі зображень на велику відстань. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій - це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Це далеко неповний перелік сфер життя сучасного суспільства, де працюють фахівці, що отримали спеціальність «Кріогенна техніка і технології», зокрема: УА «Сігма»; АТ «Кисеньмаш», м. Одеса; ТОВ «Кріоника», м. Одеса; СП «Айсблік», м. Одеса; АТ «ЗОНТ», м. Одеса; ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» м. Єнакієве; НДІ «Шторм», м. Одеса; ВАТ «Металургійний комбінат ім. Ілліча», м. Маріуполь; ЗАТ «Міттал Стіл», м. Кривий Ріг.

Освітня програма «Газотурбінні установки і компресорні станції» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід двигунів різного призначення в усіх галузях промисловості, для стиску природного газу з ціллю подальшого його транспортування, в холодильній техніці при дослідженнях різних елементів повітряних лайнерів, у якості головних і допоміжних двигунів суден надводного і підводного флоту, для заморожування грунту під час будівництва метро та інші.

Підготовка студентів за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції» почалася з 2000 року на базі кафедри «Компресори та пневмоагрегати». Співробітники кафедри – це висококваліфіковані вчені, які мають великий досвід наукової, викладацької та виховної роботи.

Наші випускники успішно працюють в усіх галузях господарської діяльності України і за кордоном. Тому мета навчання - підготовка інженерів і спеціалістів для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах скрапленого газу, на підприємствах переробки нафти і газу, компресорних станціях скрапленого повітря різноманітних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, а також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Наші випускники в змозі працювати на багатьох підприємствах машинобудування, легкої та харчової промисловості на підприємствах авіаційного призначення, на судах морського і річного транспорту, атомної енергетики та інших.

Освітня програма «Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневмоінструменти, приладдя, які використовуються у технологічних цілях підприємств машинобудування, підприємств хімічної промисловості, які виробляють штучні матеріали, харчова промисловість, нафтохімічна промисловість, для синтезу і розділення нафтових продуктів, установки розділення повітря і здобуття рідких газів, атомна енергетика, системи життєзабезпечення, кондиціонування повітря у промислових та побутових будівлях, транспортування природного газу на будь-яку відстань, транспортування сипучих матеріалів (пил, борошно, пісок) тощо.

Як свідчить екскурс у різні галузі промисловості, немає такої галузі науки і техніки, яка б не використовувала компресорні машини і вакуумну техніку.

Наші випускники успішно працюють в галузях харчової, холодильної промисловості, залізничного, морського та автомобільного транспорту, нафтової і газової промисловості, медицині.

Використання вакууму дозволяє отримати надзвичайно чисті матеріали і сплави, інтенсифікувати ряд хімічних процесів (випарювання, сублімаційна сушка та ін.). В наш час широко використовується вакуумне пакування харчових продуктів, вакуумне напилення, декоративна металізація та інше.

«ОБЛАДНАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВ»

Нова спеціалізація орієнтована на підготовку фахівців, які спроможні знати й вирішувати питання асортименту, комплектування, використання, експлуатації машин і апаратів у готельно-ресторанних господарствах.

Що вивчає нова спеціалізація:

 • теоретичні основи процесів теплової, механічної та холодильної обробки продуктів у готельно-ресторанних закладах;
 • технічні характеристики, номенклатуру, принцип дії та функціональне призначення обладнання готельно-ресторанних закладів вітчизняних і закордонних фірм;
 • основні фактори, які впливають на ефективність роботи обладнання у готельно- ресторанних закладах;
 • основи енергетичного моніторингу обладнання у готельно-ресторанних закладах;
 • методику розрахунків режимних параметрів обладнання.

Академія має багатий досвід у підготовці фахівців із машин та апаратів для різних галузей. Але наразі, у зв’язку із постійно зростаючою кількістю готельно-ресторанних закладів, розширенням асортименту обладнання, що використовується в даних господарствах, виникає необхідність у відповідних фахівцях.

Завдання у підготовці фахівців:

 • підготовка якісного фахівця, який має навички по вибору асортименту та розміщенню устаткування;
 • на сучасному рівні вирішувати завдання ефективного функціонування технологічного обладнання;
 • оволодіти сучасними методами енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, підвищення енергетичної ефективності обладнання;
 • можуть налагоджувати експлуатацію механічного, теплового, холодильного і торговельного обладнання для закладів готельно-ресторанного господарства;
 • оволодіти принципами доцільного вибору та комплектування обладнання.

Майбутні фахівці готуються для роботи:

 • в готельно-ресторанних закладах;
 • в організаційно-управлінських службах;
 • в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях;
 • у комерційних фірмах, пов’язаних з розробкою, випуском та продажем технологічного обладнання та машин.

Навчальний процес повністю забезпечений необхідною технікою та висококваліфікованими викладачами, які мають ступені докторів та кандидатів наук, багатий досвід викладацької та практичної діяльності, є авторами методичних розробок, наукових праць з питань сучасних методів розробки інноваційного обладнання. Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

«ІТ КОНСТРУКТОР ОБЛАДНАННЯ»

Нова спеціалізація орієнтована на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт, монтаж, виробництво машин та апаратів.

Що вивчає нова спеціалізація:

 • сучасні засоби проектування, збору та обробки інформації;
 • моделювання механіки твердих тіл і рідини;
 • проектування циклічних автоматів з використанням IT-технологій,
 • моделювання та зворотний інжиніринг,
 • ІТ- конструювання сучасного обладнання.

Академія має багатий досвід у підготовці фахівців за спеціальністю механік-конструктор. Але наразі це повинен бути конструктор обладнання, що використовує сучасне програмне забезпечення. Тому свідчать програми навчання інженерів механіків в закордонних навчальних закладах, таких як theUniversityofManchester, SheridanCollege, theUniversityofHuddersfield, та інш., де велика увага приділяється комп’ютерному проектуванню та комп’ютерному моделюванню.

Завдання у підготовці ІТ – конструкторів:

 • підготовка якісного фахівця, який може на сучасному рівні вирішувати завдання конструювання технологічного обладнання;
 • оволодіти сучасним програмним забезпеченням, САПР системами і системами розрахунку механіки і моделювання руху;
 • оволодіти найбільш популярними на сьогоднішній день САПР для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва це: SolidWorks (Солідворкс), CATIA, NX (виробництва компанії Siemens PLM Софтваре), і продукти розроблені компанією Autodesk, такі як AutoCAD, AutodeskInventor, Fusion 360;
 • навчитись у розрахунку механіки і моделювання руху використовувати програмний комплекс ANSYS або відкриті системи OpenFOAM, OpenSCAD.

Майбутні фахівці готуються для роботи:

 • в конструкторських та технологічних відділах підприємств;
 • в монтажних, ремонтних службах;
 • в організаційно-управлінських службах;
 • в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях;
 • у комерційних фірмах, пов’язаних з розробкою, випуском та продажем технологічного обладнання та машин.

Навчальний процес повністю забезпечений необхідною технікою та висококваліфікованими викладачами, які мають ступені докторів та кандидатів наук, багатий досвід викладацької та практичної діяльності, є авторами методичних розробок, наукових праць з питань сучасних методів розробки інноваційного обладнання.

Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

«ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА»

Нова спеціалізація орієнтована на такі сфери діяльності, як енергетичний менеджмент, енергетична ефективність, енергетична безпека.

Що вивчає нова спеціалізація:

 • теоретичні основи системи енергетичного менеджменту та стандартні рішення підвищення енергетичної ефективності режимів та технологій;
 • технічні характеристики енергетичних систем АПК;
 • основні фактори, які забезпечують енергетичну безпеку підприємства;
 • методику розрахунку обладнання для енергозабезпечення підприємств.

ОНАХТ має багатий досвід у підготовці інженерів-механіків. Але наразі це повинен бути фахівець, який не тільки може проводити експлуатацію та ремонт обладнання, а спеціаліст який може налагодити енергетичне ефективне використання обладнання, впровадити систему енергетичного менеджменту та забезпечити енергетичну безпеку підприємства. Такий фахівець буде конкурентоспроможним на ринку праці.

Завдання у підготовці механіків фахівців з енергетичної безпеки:

 • підготовка якісного фахівця, який може на сучасному рівні вирішувати завдання конструювання енергоефективного технологічного обладнання;
 • оволодіти сучасними принципами раціонального використання енергетичних ресурсів на виробництво;
 • навчитись розраховувати рівень споживання енергії на виробництві і знати можливості його зменшення.

Майбутні фахівці готуються для праці:

 • в конструкторських та технологічних відділах підприємств;
 • в монтажних, ремонтних службах;
 • в організаційно-управлінських службах;
 • в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях;
 • у комерційних фірмах, пов’язаних з розробкою, випуском та продажем технологічного обладнання та машин.

Навчальний процес повністю забезпечений необхідною технікою та висококваліфікованими викладачами, які мають ступені докторів та кандидатів наук, багатий досвід викладацької та практичної діяльності, є авторами методичних розробок, наукових праць з питань сучасних методів розробки інноваційного обладнання. Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

На факультеті в 2015 році започаткована підготовка магістрів за спеціальністю 144 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» за освітньою програмою «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»!

Необхідність у фахівцях обумовлена розвитком ринкових відносин в Україні, структурною перебудовою галузей і входженням України у світовий економічний простір, зокрема, у ВТО.

В умовах постійно зростаючих цін на ТЕР, дефіциту коштів на державному, обласному та муніципальному бюджетах особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент- керування й оптимізація енергоспоживання й витрат на енергоносії. Визнання важливості енергії як ресурсу вимагає такого ж менеджменту, як будь-якого коштовного продукту, є першим кроком до поліпшення енергетичної й екологічної ефективності.

Енергія - це товар. У наш час однієї із пріоритетних проблем людства є енергетичні ресурси. Хто володіє енергоносіями, хто вміє ефективно використовувати їх у промисловості, у товарах і послугах - той процвітає. Хто не вміє керувати потоками енергії, той рано або пізно стане банкрутом.

Ще більш категоричний принцип - «енергія - це товар» став в умовах глобальної енергетичної кризи.

Підготовку фахівців на факультеті за даним напрямком здійснює випускаюча кафедра «Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту», завідувач кафедри д.т.н., професор Бурдо Олег Григорович - провідна в Україні, з давніми традиціями, заснованими видатними вченими й педагогами.

Основу програм і дисциплін, які вивчають студенти, становлять традиції й інновації. Підготовку фахівців забезпечують більше 22 професорів, докторів технічних наук, 42 доцентів, кандидатів технічних наук, 7 асистентів, кандидатів технічних наук. За роки історії на факультеті підготували більше 50 тисяч висококваліфікованих фахівців для підприємств холодильної, зернопереробної та харчової галузей, які успішно працюють як в Україні так і в країнах світу.

Програми навчання на факультеті дозволяють отримати високоякісну вищу освіту, уміння й практичні звички для роботи на широкому спектрі підприємств, забезпечувати ефективну роботу будь-якого технологічного й транспортного устаткування, обслуговувати паковальне устаткування, холодильну та кріогенну техніку, здійснювати високоякісний технічний сервіс і опанувати основами дизайну, ергономіки енергоменеджменту.

Навчальні плани передбачають підготовку фахівців широкого профілю, вивчення комплексу гуманітарних, фундаментальних, загальтехнічних і спеціальних дисциплін, які формують активну громадянську позицію й високий професійний рівень.

Навчальну, виробничу, переддипломну практики студенти нашого факультету проходять на провідних підприємствах холодильної, харчової й переробної промисловості міста Одеси й інших міст України.

На нашому факультеті велику увагу приділяють розвитку творчих здібностей студентів, залученню їх до науково-дослідної, проектно-конструкторської діяльності ту участі у керуванні роботою академії.

Молоді фахівці затребувані:

 • у науково-дослідних і проектно-технологічних бюро,
 • на машинобудівних і ремонтно-механічних заводах,
 • у монтажно-налагоджувальні організаціях,
 • на діючих підприємствах холодильної, зернопереробної і харчової промисловості,
 • у регіональних інспекціях з енергоефективності,
 • у консалтингових і комерційних підприємствах енергетичного сервісу,
 • у службах енергозабезпечення і інфраструктури при обласній адміністрації, мерії, районних адміністраціях,
 • у службах енергоменеджменту, що забезпечують успіх різних галузей економіки,
 • на великих передових підприємствах з питань енергоефективності,
 • у проектних і налагоджувальних організаціях для планування й керування процесами впровадження інноваційних технологій.

Випускники нашого факультету займають керівні посади (головних механіків, головних інженерів, директорів, менеджерів (керуючих) на виробництві, енергоменеджерів, експертів з енергопостачання й енергоефективності) на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах, мірошницьких, круп'яних і комбікормових заводах, макаронних, кондитерських фабриках, хлібозаводах, молзаводах, маслосирзаводах, м'ясокомбінатах і ін., підприємствах холодильної й харчової промисловості.

 

Додаткову інформацію про факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки можна знайти на web-сайті fntt.onaft.edu.ua.