Проблемна науково-дослідна лабораторія з холодильної техники


Завідуючий
Завідуючий
к.т.н. ст.н.с.
ГОГОЛЬ Микола Іванович,
вул. Дворянська, 1/3,
ауд. 207,
тел. 0 (48) 723-36-07

Проблемна науково-дослідна лабораторія з холодильної техніки (ПНДЛ ХТ) створена при Одеському технологічному інституті харчової і холодильної промисловості 10 листопада 1959 р. спільноюПостановою ЦККП України і Ради Міністрів Української РСР «Про заходи щодо поліпшенняпереробки худоби і птиці в Українській РСР». ПНДЛ ХТ функціонувала до 2012 р. при Одеській державній академії холоду, а з 01.09.2012 р. при Одеській національній академії харчових технологій. Засновником і першим науковим керівником лабораторії був ректор, доктор технічних наук, професор В.С. Мартиновський. За більш ніж 50-річну історію існування проблемну лабораторію очолювали провідні вчені: Нікульшин Руслан Костянтинович, Авдєєв Євгеній Степанович, Блещунов Олександр Володимирович, Карєв Валерій Іванович, Цвіговський Георгій Костянтинович, Хмаладзе Оріава Шотаєвіч. За ці роки проблемна лабораторія стала основою для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

З березня 2003 р. і по сьогодення проблемну лабораторією з холодильної техніки очолює кандидат технічних наук, ст.н.с. Гоголь Микола Іванович.

З 2013 р. науковим керівником лабораторії є доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського  Лагутін Анатолій Юхимович .

Наукова діяльності та ПНДЛ ХТ

Основною метою наукової діяльності ПНДЛ з холодильної техніки є вивчення і створення нових наукових знань і розробка на їх основі суспільно корисних результатів; сприяння якісної підготовки фахівців для галузей економіки, наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; рішення комплексних задач у сфері наукового і технологічного розвитку; впровадження в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

Виконання робіт в ПНДЛ з холодильної техніки, здійснюються відповідно до тематичних планів, які формуються на основі пріоритетних наукових напрямів МОН України. Наукові напрями визначаються виходячи із завдань, поставлених при організації ПНДЛ ХТ і профілю підготовки фахівців.

Основні завдання ПНДЛ з холодильної техніки у галузі наукової та науково-технічної діяльності:

 • Розвиток фундаментальних досліджень за пріоритетними напрямаминауки і техніки, на нових професійних знань у сфері забезпечення продовольчої безпеки держави, підтримка промислового виробництва, шляхом розробки і створення холодильних систем (компресійних, тепловикористовуючих, сонячних, термоелектричних) на основі раціональних режимів холодильної технології, умов енергозбереження, експлуатаційної безпеки, інформаційних технологій, екології.
 • Виконання прикладних досліджень і розробок відповідно до напрямів науково-технічної діяльності з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, підтримки вітчизняного виробника, розробки і впровадження надійних елементів систем на основі раціональних режимів холодильної технології, дотримання принципів енергозбереження та експлуатаційної безпеки.
 • Сприяння посиленню впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства та економіки.
 • Підтримка діючих та формування нових наукових шкіл.
 • Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих вчених та обдарованої молоді, залучення їх до роботи у колективах наукових шкіл.
 • Сприяння підготовки в академії кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі досягнень в сфері енергетики, низькотемпературної техніки, холодильної технології харчових продуктів, транспортування, переробки нафтопродуктів, природного газу, інформаційних технологій та екології.
 • Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань щодо оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.
 • Сприяння розвитку нової, прогресивної форми науково-технічного закордонною та вітчизняною академічної й галузевої наукою з метою вирішення науково-технічних завдань, створення нових технологій, і впровадження розробок у промисловость.
 • Сприяння розвитку інноваційної діяльності для створення науково-технічної продукції та зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
 • Сприяння захисту інтелектуальної власності і авторських прав винахідників, як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції.
 • Модернізація і оновлення експериментально-виробничої бази лабораторій академії й ефективне її використання.
 • Сприяння організації інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки через засоби інформації, мережі інтернет.
 • Проведення кон´юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення і трансферу науково-технічної продукції, відповідно до міжнародних стандартів.

Основні напрями наукової діяльності ПНДЛ ХТ:

 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливіших проблем розвитку науково-технічного потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі і стійкого розвитку суспільства і держави, що включають підрозділи: найважливіші проблеми фізико-математичної і технічної науки; фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства; фундаментальні проблеми науки про життя і розвиток біотехнологій.
 • Інформаційні і комунікаційні технології: нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій; технології і засоби розробки програмних продуктів і систем; інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології, інтегровані системи баз даних і знань; аналіз даних в інфокомунікаціях; розробка оптичної системи комутації з оптичним управлінням; адаптація міжнародних стандартів безпровідної технології до умов сучасної мережі України; модернізація мережі доступу, побудова мережі нового покоління; система управління телекомунікаційною мережею; розробка методів проектування мережідоступу.
 • Енергетика і енергоефективність: технології енергетичного машинобудування; технології використання нового виду палива, викидних енергоресурсів, відновлюваних і альтернативних джерел енергії, теплонасосні технології; нанотехнології створення нового покоління матеріалів; технології та засоби експертно-аналітичного контролю якості моторного палива.
 • Раціональне природокористування: технології моделювання і прогнозування стану довкілля; перспективні технології агропромислового комплексу і переробної промисловості; технології очищення і запобігання забрудненню атмосферного повітря.

Науковими керівниками напрямів і тематик ПНДЛ ХТ є викладачі та науковці навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського.

Серед них доктори технічних наук, професори Лагутін А.Ю., Мазур В.О., Троценко А.В., Бондаренко В.Л.,Симоненко Ю.М., Наєр В.А., Смирнов Л.Ф., Тітлов О.С. Притула В.В., Цикало А.Л., д.ф.-м.н. Швець В.Т.; кандидати технічних наук, старші наукові співробітники, доценти Семенюк В.А., Бошкова І.Л., Кологривов М.М., Коба А.Л. та ін.

Круг науково-технічних інтересів співробітників лабораторії досить широкий. Велике значення дослідники приділяють розробкам, що направлені на забезпечення продовольчої безпеки України.

Найбільш ваговитими є: «Технології холодильної обробки і зберігання м´яса і м´ясопродуктів в виробничих холодильниках. Проектування і устаткування холодильних систем і установок м´ясопереробних підприємств»; «Холодильні технології зберігання рослинної сировини. Проектування і устаткування овочесховищ, у тому числі з РГС». Також завданням даного напряму є: консультування, проектування нових охолоджувальних складів з використанням новітніх досягнень холодильної техніки, створення автоматизованих холодильних комплексів.

Широку зацікавленість у практичному сенсі має напрям, спрямований на розробку теплообмінної апаратури охолоджуючих систем промислових технологічних процесів. Розробляються і впроваджуються не лише самі теплообмінні апарати, але і теплообмінні поверхні апаратів, які забезпечують ефективне відведення тепла. Створена система охолоджування гранульованих мінеральних добрив, розробка якої виконана вперше.

Цікавим є напрям, що розвивається: «Комплекс криогенних технологій для вилучення інертних газів та їх ізотопів із атмосферного повітря і віддувочних потоків хімічних підприємств».

Розроблено комплекс технологій для вилучення інертних газів з повітря і віддувочних потоків аміачного виробництва, отримання стабільних ізотопів неону. Створено ряд експериментальних і дослідно-промислових установок, що моделюють окремі етапи збагачення, розділення і очищення інертних газів. Установки впроваджені в цехах з виробництва кисню металургійних комбінатів і на підприємствах, що виробляють інертні гази високої чистоти. За допомогою рідких газів фізики-ядерники синтезували нові елементи: курчатовій, нобелій, францій і астат. Неон-21 використовується в медицині для MRI-діагностики, вентиляції легенів. Ізотопні суміші із заданою концентрацією є активним середовищем в лазерних гіроскопах, а ізотопні лазери використовуються в навігації і для досліджень у фундаментальних галузях фізики.

Комплексне рішення з енергозбереження в ЖКХ з використанням сонячних колекторів і теплових насосів – один з напрямів науково-технічної діяльності ПНДЛ ХТ. Використання теплових насосів для утилізації тепла стічно-фекальної води вважається одним з найбільш ефективних методів енергозбереження. При використанні сонячних систем для нагріву ГВС можна оптимізувати параметри такої гібридної системи по поверхні сонячних колекторів і вибору теплового насосу, що дозволяє зменшити терміни окупності і вартість.

Унікальний напрям, який розвивається в Україні і в ПНДЛ ХТ це «Розробки в галузі термоелектричного охолоджування». Галузі використання термоелектричних охолоджувачів – об´єкти оптоелектроніки і комп´ютерної техніки. Розроблені і знайшли споживачів більше як 800 конфігурацій термоелектричних охолоджувачів, вдосконалені технології зменшення струму живлення і збільшення різниці температур. Створені в результаті цих робіт охолоджувачі характеризуються гранично високою щільністю потоків теплоти (до 100 Вт/см2).

Ще один напрям у створенні ефективного устаткування «Розробка енергозбережувального методу сушки зерна на основі використання енергії мікрохвильового поля». На даний час розроблені методики розрахунку мікрохвильово-конвективної сушарки і визначені її основні технічні і геометричні параметри. Створені дослідні зразки сушарок з використанням мікрохвильового методу.

Інтенсивно розвивається фундаментальний напрям «Розробка технології виробництва нанотеплоносіїв, наномастил, дослідження їх властивостей і впровадження в промисловість з метою підвищення енергетичної ефективності устаткування». Досліджуються питання підвищення енергетичної ефективності фреонових холодильних машин при використанні масел і фреонів з наночастками. Проведені дослідження показують, що перспективи застосування нанотехнологій в холодильному устаткуванні визначаються декількома чинниками, пов´язаними із зміною властивостей реальних робочих тіл і теплоносіїв.