Проблемна науково-дослідна лабораторія Комплексної переробки рослинної сировини в харчові та кормові продукти


Науковий керівник
Науковий керівник
д.т.н., доцент
Жигунов Дмитро Олександрович,
ауд. Б-120,
тел. (048) 712-41-21

Проблемна науково-дослідна лабораторія комплексної переробки рослинної сировини в харчові та кормові продукти (ПНДЛ) є структурним підрозділом науково-дослідного інституту зерна і харчових продуктів ОНАХТ. Вона була створена 4 січня 1977 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР. Засновником і першим науковим керівником лабораторії був професор М.С. Дудкін.
Науковим керівником лабораторії з 1991 р. була лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки, доктор технічних наук, професор Наталія Кирилівна Черно.
З січня 2015 р. науковим керівником лабораторії є доктор технічних наук, доцент Жигунов Дмитро Олександрович.

Основні завдання проблемної лабораторії:

 • розвиток фундаментальних досліджень в області розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку економіки країни;
 • виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання й розвитку наукового потенціалу;
 • підтримка існуючих і формування нових наукових шкіл;
 • здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених і обдарованих студентів, залучення їх у наукові школи;
 • забезпечення підготовки в ОНАХТ кваліфікованих фахівців, наукових і науково - педагогічних кадрів вищої кваліфікації на підставі новітніх досягнень науково - технічного прогресу;
 • ефективне використання наукового й науково-технічного потенціалу академії для рішення пріоритетних завдань відновлення виробництва та проведення соціально - економічних перетворень.

Основні напрями наукової діяльності ПНДЛ:

 • Створення технологічних процесів для харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу (АПК).
 • Створення технологій нових видів харчових продуктів з нетрадиційної сировини.
 • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв.
 • Забезпечення створення технологій одержання безпечних харчових продуктів і визначення критеріїв їх оцінки.
 • Рішення економічних проблем діяльності підприємств АПК у ринкових умовах.

Проблемна лабораторія є центром наукової думки, навколо її об'єднані всі провідні вчені академії. Наукові дослідження, які виконуються в ПНДЛ, ведуться за рахунок фінансування з державного бюджету.
Науково-дослідні роботи виконуються в проблемній лабораторії на підставі тематичних планів, що формуються згідно пріоритетних наукових напрямів Міністерства освіти і науки України. Наукові напрями проблемної лабораторії розробляються виходячи з завдань, поставлених при її організації та з урахуванням профілю підготовки фахівців в ОНАХТ.

Науково-дослідні роботи в проблемній науково-дослідній лабораторії виконуються:

 • професорсько-викладацьким складом та навчально-допоміжним персоналом ОНАХТ у межах основного робочого часу, а також за умовами штатного сумісництва;
 • штатними співробітниками проблемної лабораторії;
 • аспірантами, що працюють над дисертаціями, тематика яких відповідає науковому профілю лабораторії, і студентами академії в порядку виконання навчально-дослідницьких, курсових і дипломних робіт і проектів.

Звіти наукових керівників про результати науково-дослідних робіт та їх етапи обговорюються на виробничих нарадах проблемної лабораторії за участю професорсько-викладацького складу відповідних кафедр академії.
Звіти наукових керівників про завершені науково-дослідні роботи щорічно заслуховуються науково-технічною радою ОНАХТ і направляються в Експертну раду МОН України.
У проблемній науково-дослідній лабораторії ведуться розробки по ряду напрямків наукових досліджень. Найбільш вагомий - це розробка нових технологій одержання харчових речовин, біологічно активних добавок і продуктів для функціонального, лікувального й профілактичного харчування, заснованих на хімічній модифікації та біотрансформації сировини (проф. Черно Н.К., Капрельянц Л.В. та ін.).

Метою цих досліджень є створення асортиментів добавок і продуктів, які дозволяють формувати раціони харчування, адекватні індивідуальним особливостям організму людини з урахуванням віку, професійної приналежності, стану здоров´я. З різноманітної сировини розробляються препарати нового покоління, які містять фізіологічні речовини: ферменти, вітаміни, фосфоліпіди, ферменти і бактерії. Препарати не мають аналогів у світовій практиці, вони захищені авторськими свідоцтвами й патентами; на їх виробництво розроблена та затверджена нормативно-технічна документація. Паралельно створені технології виробництва продуктів харчування із включенням добавок різного походження.

Визнанням авторитету вчених ПНДЛ стало присудження 16 грудня 2002 р. професорам Черно Н.К., Віннікової Л.Г., Капрельянцу Л.В., Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць "Наукові основи технологій одержання рослинних біополімерних комплексів – харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні".
Інтенсивно розробляються біотехнологічні методи одержання жиро- і сахарозамінників на основі побічної зернової сировини. Їх введення в харчові системи дозволяє регулювати властивості останніх, одержувати продукти харчування зі зниженим вмістом холестерину, низькокалорійні.
Розроблено оригінальні технології одержання ферментованих зернових продуктів, соєвих екстрактів, функціональних харчових добавок, до складу яких входять пробіотики на основі молочнокислих бактерій.

Під керівництвом проф. Безусова А.Т. у лабораторії розробляються технології, які дозволяють одержувати пектин зі свіжих яблучних вичавок із заданим ступенем етерифікації та підвищеною здатністю зв'язувати іони важких металів і виводити радіонуклеїди з організму людини. Проводиться розробка інноваційних технологій та створення нових видів харчових інгредієнтів, добавок та функціонвльних продуктів із бульб топінамбуру із застосуванням сучасних методів обробки сировини.

Під керівництвом проф. Верхівкера Я.Г. проводиться науково-практичне обґрунтування методології розробки сучасної нормативної технологічної документації для консервної промисловості, яка узгодить та скорегує існуючі документи та дозволить ввести до національної документації вимоги міжнародних стандартів серії ISO 9000, підсистем безпеки на основі принципів НАССР і GМР, системи безперервного сенсорного контролю. Розробка методології, методів й засобів створення продуктів харчування на основі плодоовочевої сировини дозволить на сучасному науковому рівні вирішувати технологічні задачі і різко підвищити ефективність процесів консервного виробництва.
З метою контролю якості та безпеки харчових продуктів і рослинної сировини на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії все більш уваги приділяється створенню методів аналізу, придатних для використання не тільки в стаціонарних лабораторних умовах, але й безпосередньо на місці відбору проби.

Під керівництвом проф. Бельтюкової С.В. розробляються високочутливі й селективні методики люмінесцентного визначення антиоксидантів поліфенольного типу та консервантів у харчових продуктах і рослинній сировині з використанням сенсибілізованої люмінесценції іонів лантанидів у фазі сорбенту. За допомогою таких методик можна здійснювати експресний контроль вмісту антибіотиків у різних харчових продуктах тваринного походження.
Під керівництвом проф. Пилипенко Л.М. ведуться роботи з удосконалення контролю якості рослинних продуктів у сучасних умовах на основі інтегрального дослідження критеріальних складових харчових систем тривалого зберігання. Розробляються шляхи підвищення їх безпеки з урахуванням можливості визначення фальсифікації та впливи сучасних екологічних умов України.

Група під керівництвом проф Єгорова Б.В. займається розробкою технологічних прийомів підвищення ефективності переробки зерна при виробництві комбікормової продукції, удосконалюванням і розробкою нових технологій виробництва комбікормів, білково-вітамінних добавок (БВД) і преміксів, оцінкою ефективності технологічних процесів переробки зерна та виробництва комбікормової продукції. Сфера наукових досліджень включає теорію та практику енергозберігаючих технологій переробки кормової та малоцінної сировини, виробництва спеціальних комбікормів для племінних тварин, для собак і кішок, ресурсозберігаючих технологій виробництва кормових сумішей на основі відходів АПК, збагачувальних сумішей різної рецептури для виробництва повнораціонних комбікормів.
Під керівництвом д.т.н. Жигунова Д.О. виконуються дослідження переробки нових круп’яних культур з розширенням асортименту готової продукції цільового призначення. Проводиться дослідження технологічних властивостей зерна голозерного вівса, ячменю та насіння нуту як об’єктів переробки в крупи, визначення показників якості зерна, що надають найбільш вагомий вплив на споживчі властивості готової продукції, та удосконалення існуючої класифікації технологічних властивостей зерна для різного цільового призначення.

Група під керівництвом проф. Станкевича Г.М. займається розробкою наукових принципів прогнозування показників якості зерна і продуктів його переробки в процесі їх теплового сушіння, вологотеплової обробки і зберігання, методів виявлення зерна із прихованими дефектами, а також розробкою науково-технічних основ озонових технологій та устаткування для їх реалізації у зернозаготівельних та зернопереробних галузях АПК, які забезпечать екологічно чисті способи зберігання зерна, дозволять знизити енерговитрати та підвищити якість обробленого зерна і продуктів його переробки.

Під керівництвом проф. Бурдо О.Г. виконуються дослідження з розробки енергоефективних процесів і устаткування для харчових технологій. У рамках напрямку створюються основи теорій тепломасопереноса в умовах паропилогазових потоків, комбінованих процесів тепломасопереноса при кріоконцентруванні, екстрагуванні та сушінні. Створюються зразки енергоефективного устаткування, які засновані на використанні сучасних елементів: теплових труб, електромагнітних інтенсифікаторів, низькотемпературних систем та ін. Застосування технологій подвійного призначення призвели до створення принципово нового класу харчових продуктів. Це рідкі концентрати, екстракти, аналоги яких на світовому ринку відсутні. Принципи, які закладені в розробках, відносяться до мікро- та нанотехнологій. Собівартість пропонованих неенергоємних продуктів нижче, ніж продуктів, одержаних за традиційними технологіями, при більш привабливих смакових і споживчих якостях. Метою проектів є формування принципово нових підходів в харчових технологіях, створення новітніх неенергоємних технологій та інноваційних продуктів, принципів та обладнання, що реалізують переваги комбінованого та адресного підведення енергії.

Під керівництвом проф. Іоргачової К.Г. проводиться фундаментальна дослідницька робота, яка передбачає розробку теоретичних підходів до керованої модифікації біополімерів та БАР пряно-ароматичних та дикорослих рослин, встановлення закономірностей та механізмів їх перетворень, взаємодії зі структурними складовими тістових мас. Результати роботи стануть теоретичним підґрунтям для спрямованого регулювання технології борошняних виробів стабільної якості зі скоректованим складом харчових макро- і мікронутрієнтів.
Група під керівництвом проф. Тележенко Л.М. розробляє теоретичні основи та встановлює закономірності структуроутворення в складних рідких гетерогенних системах, з урахуванням, при необхідності, фіксованого розподілу компонентів, стабільного при їх тривалому зберіганні. Дослідження впливу основних біополімерів функціональних продуктів, їх виду, масової частки та технології введення стабілізатора на зміну консистенції, структурно-механічні та реологічні показники системи дозволять обґрунтувати закономірності складання фізико-хімічних харчових систем та запобігти зміни їх консистенції при технологічній переробці та зберіганні.

Під керівництвом д.т.н. Коваленко О.О. виконується дослідницька робота з підвищення ефективності використання води та удосконалення технологій водопідготовки для харчових виробництв.

Для підвищення ефективності досліджень за напрямками наукової діяльності академії налагоджена взаємодія з Управліннями аграрної політики, освіти і наукової діяльності облдержадміністрації, а також з департаментами Мінагрополітики та ДАК “Хліб України”. З цими організаціями постійно проводяться спільні заходи.
Науковці ПНДЛ активно співробітничають із підприємствами Одеського регіону, з Управлінням паливно-енергетичного комплексу Одеської міської Ради, головним управлінням економічного розвитку і європейської інтеграції облдержадміністрації. Традиційно підтримуються творчі контакти з установами НАН України та з Українською академією аграрних наук, заключаються договори про творче співробітництво в області виконання наукових досліджень, удосконалення форм і методів підготовки наукових кадрів.

ПНДЛ бере участь у заходах, спрямованих на виконання обласної програми «Регіональна ініціатива» за наступними напрямами:

 • розробка технологій нових видів харчових продуктів з нетрадиційної сировини;
 • створення та розробка нового обладнання, автоматизація виробничих процесів у харчових і зернопереробних виробництвах;
 • розробка та впровадження нових видів преміксів і комбікормів, а також технологій їхнього виробництва;
 • розробка новітніх технологій виробництва консервованих продуктів.

За останні роки ПНДЛ стала постійним місцем формування наукового потенціалу Одеської національної академії харчових технологій. На її базі готуються докторські й кандидатські дисертації, працює талановита студентська молодь.
Колектив вчених ПНДЛ за останні роки досяг істотних наукових результатів, які можна сміло віднести до технологічних інновацій. Розроблені наукові основи і теорії широко публікуються в монографіях і підручниках, у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Виконані роботи сприяють поширенню науково-технічних досягнень у харчовій та переробній галузях й підвищенню якості виробництва.