Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Організаційно-виховна робота


Зав. відділом організаційно-виховної роботи, к.т.н., доцент Турпурова Тетяна Михайлівна,
вул. Канатна, 112, ауд. А-224
e-mail: turpurova.tatyana@gmail.com

Найважливішою складовою процесу виховання є ретельне вивчення творчого потенціалу студентів, їх сучасних духовних запитів. Реконструкція та розробка Стратегії виховання в ОНАХТ будується сьогодні на основі досягнень не тільки вітчизняної і світової культури, а й на основі принципів лідерства та персональної відповідальності.

Основна мета виховної роботи в ОНАХТ – підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця, який поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.

У 2004 році в ОНАХТ було створено відділ організаційно-виховної роботи, який до 2007 року очолювала канд. техн. наук, доцент Кананихіна О.М. З 2008 року по 2011 рік відділом керувала канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри Вищої математики Федченко Ю.С.

З 2012 року по 2016 рік його очолювала канд. техн. наук, ст. викладач кафедри Технології вина та енології Лозовська Т.С. З 2016 року відділ очолює канд. економ. наук, доцент кафедри Обліку та аудиту Іванченкова Лариса Володимирівна.

Діяльність відділу заснована на широкому залученні викладачів до процесу виховання Особистості. Різноманітні форми і методи роботи спрямовані на розвиток і зміцнення в свідомості студентів духовних якостей, консолідацію суспільства, захист моральних цінностей, сприяння утвердженню соціального оптимізму в світогляді студентів, залучення молоді академії до здорового способу життя, формування фізично здорової та духовно багатої особистості, пропаганду кращих духовних надбань українського народу, відродження національних свят.

Відділ володіє об'єктивною і різноманітною інформацією про духовні потреби студентів. Особливо ретельно вивчаються культурні запити, інтереси молоді в галузі мистецтва, літератури, організація дозвілля, вплив засобів масової комунікації на свідомість студентів, вплив спорту і туризму на стан їх здоров'я.

Діяльність відділу організаційно-виховної роботи спрямована на формування у студентів громадянської свідомості, справедливості, честі, працьовитості, високої моральності, загальної культури, культури поведінки і спілкування.

Відділ спрямовує виховну роботу з таких важливих орієнтирів, як відповідальність за долю країни, готовність до захисту демократичних перетворень в Україні, формування активної позиції студентів, оволодіння ними досвіду ефективного ділового спілкування, підготовку студентів до результативної роботи в ринкових умовах.

Основні завдання відділу:

 • планування виховної роботи в академії;
 • напрямок роботи відповідних суб'єктів виховного процесу на активну допомогу студентам у формуванні свого життя, поведінки, громадянської позиції;
 • робота зі студентами, які мають право на соціальні пільги;
 • здійснення контролю роботи деканатів по організації виховної роботи та надання їм практичної допомоги;
 • спортивно-масові заходи академії;
 • робота студентського самоврядування в гуртожитках, контроль виховної роботи та форм її стимулювання;
 • навчання кураторів, здійснення контролю ефективності їх діяльності;
 • підготовка методичних рекомендацій на допомогу кураторам і наставникам, студентському активу;
 • робота з профілактики правопорушень, алкоголізму, куріння, туберкульозу, наркоманії;
 • стимулювання і заохочення у виховній роботі викладачів і студентів;
 • проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів з проблем виховної роботи академії;
 • вивчення позитивного досвіду культурно-виховної роботи в академії та інших навчальних закладах міста та країни і його поширення.

Виконуючи поставлені завдання, відділ організаційно-виховної роботи взаємодіє зі:

 

 

Інститут кураторів

Навчальний процес вищої школи нерозривно пов'язаний з виховним. Це єдиний, цілісний організм тих, хто навчає, й тих, хто навчається. Мова йдеться не лише про одержання професійних знань, а й про придбання життєвого досвіду. Тому в навчально-виховному процесі беруть участь всі – і професорсько-викладацький склад, і студенти, і співробітники.

Одним з напрямів виховного процесу в ОНАХТ є кураторська робота, провідниками якої серед студентської молоді є куратори академічних груп. Метою діяльності кураторів є допомога студентам в адаптації до навчання у вищій школі, виховання всебічно розвинутого спеціаліста з організаторськими властивостями та активною громадянською позицією.

Організовують і координують діяльність кураторів академічних груп старші куратори факультетів. Очолює кураторську роботу в ОНАХТ старший куратор ОНАХТ, який несе відповідальність за її стан і розвиток.

Кураторська робота в ОНАХТ проводиться в відповідності з Концепцією виховної роботи та затвердженим планом за наступними напрямами: патріотична, методична, навчальна, наукова, культурно-масова, організаційна.

Діяльність кураторів регламентовано пакетом методичних розробок:

 • «Положення про куратора академічної групи»;
 • «Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ»;
 • Єдині плани кураторської роботи для кожного курсу.

Патріотичне виховання – найважливіша складова кураторської роботи. Академічні групи разом із своїм куратором відвідують музей історії ОНАХТ, музеї м. Одеси, беруть участь у волонтерському русі, донорському русі, співпрацюють із підшефною школою-інтернатом, беруть участь в організації та проведенні свят, які присвячені знаменним державним датам.

Інститут кураторів академії тісно співпрацює з Інститутом культури ОНАХТ.

Інститут культури і мистецтв

Сучасний світ характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, відбувається перехід людства до науково-інформаційних технологій, які в значній мірі ґрунтуються на освітньо-інтелектуальний потенціал населення. У таких умовах формування цілісної особистості, творчо розвиненою індивідуальності в значній мірі реалізується через естетичне виховання та освіту, прилучення людей до скарбниці світової культури і мистецтва.

Для реалізації цих завдань в 1998 році в ОНАХТ почав роботу Інститут культури і мистецтв, головною метою якого є виховання майбутніх фахівців відповідно до вимог сучасного виробництва, знайомство студентів з кращими зразками вітчизняної та світової культури безпосередньо в стінах академії, посилення інтересу до окремих напрямів і проблемам культури, навчання студентів ефективним методам самоосвіти в області мистецтва і культури. З 2006 року до 2018 року Інститут очолював доцент кафедри соціології, філософії та права Соловей Анатолій Олександрович. З 2018 року Інститут очолює кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Толстих Вікторія Юріївна.

Основні форми роботи Інституту культури і мистецтв:

 • цикли лекцій для студентів кожного факультету, що відображають культурні традиції і сучасний стан галузі;
 • семінарські заняття з майбутньої спеціальності, на яких аналізуються проблеми культури управління сучасним підприємством;
 • окремий цикл семінарів присвячених етикету бізнесмена, планування і контролю часу, психології, правовому тренінгу;
 • методичні семінари для кураторів академічних груп, присвячені аспектам виховання;
 • конференції та конкурси, присвячені історії обраної студентами спеціальності;
 • тематичні перегляди художніх та документальних фільмів;
 • відвідування театрів міста;
 • відвідування і безпосередню участь в виставках народної творчості.

Формуванню почуття власної гідності, моральної свободи, здатності самостійно робити моральний вибір відповідають такі форми роботи Інституту культури, як тематичні бесіди, диспути з культури поведінки майбутніх фахівців.

Пошуку конкретних шляхів розвитку культури майбутніх фахівців сприяють правові тренінги, семінари по психології поведінки особистості.

Підвищенню культурного рівня майбутніх фахівців сприяють семінари кураторів академічних груп, на яких обговорюються методичні аспекти вдосконалення виховної роботи та культури спілкування студентів.

Керівний склад Відділу організаційно-виховної роботи, Інституту кураторів та
Інституту культури і мистецтв

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Фото Прізвище, ім´я, по-батькові, місце роботи, посада Контактний
телефон, електронна адреса
1 Зав. відділом організаційно-виховної роботи
ТУРПУРОВА Тетяна Михайлівна

канд. техн. наук, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива
E-mail: turpurova.tatyana@gmail.com
2 Інспектор по роботі зі студентами, які мають право на соціальні пільги
ВАСЬКОВСЬКА Катерина Олександрівна

канд. екон. наук, асистент кафедри обліку та аудиту
тел.: 097-989-56-92
E-mail: v.caterin17@gmail.com

ІНСТИТУТ КУРАТОРІВ


Фото Прізвище, ім´я, по-батькові, місце роботи, посада Контактний
телефон, електронна адреса
1 Старший куратор академії
ЛЕОНОВА Людмила Євгенівна

старший викладач кафедри менеджменту і логістики
тел.: 067-439-54-28
E-mail: guriyludmila1957@gmail.com
2 Старший куратор Факультету технології зерна і зернового бізнесу
ТУРПУРОВА Тетяна Михайлівна

канд. техн. наук, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива
тел.: 098-815-53-31
E-mail: turpurova.tatyana@gmail.com
3 Старший куратор Факультету менеджменту, маркетингу і логістики
ДЬЯЧЕНКО Юлія Володимирівна

старший викладач кафедри менеджменту і логістики
тел.: 093-003-67-79
E-mail: ypogarchuk@gmail.com
4 Старший куратор Факультету економіки, бізнесу і контролю
ГРИНКІВ Ольга Володимирівна

викладач кафедри українознавства і лінгводидактики
тел.: 067-92-33-959
E-mail: grynkivolga.ukr@gmail.com
5 Старший куратор Факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
ДІДУХ Геннадій Васильович

канд. тех. наук, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування
тел.: 067-904-06-08
E-mail: genad69@gmail.com
5 Старший куратор Факультету технології вина та туристичного бізнесу
БЕРЕГОВА Ольга Михайлівна

канд. техн. наук, доцент кафедри біоінженерії і води
тел.: 093-703-49-25
E-mail: elka_od@ukr.net
6 Старший куратор Факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
ВІКУЛЬ Світлана Іванівна
канд. техн. наук, доцент кафедри харчової хімії та експертизи
тел.: 067-955-82-28
E-mail: vizaj_vik@ukr.net
7 Старший куратор Факультету комп’ютерних систем та автоматизації
ГУРСЬКИЙ Олександр Олександрович

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
тел.: 096-375-45-01
E-mail: gurskiya2017@gmail.com
8 Старший куратор Факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки
ПОДМАЗКО Ігор Олександрович

канд. техн. наук, доцент кафедри компресорів та пневмоагрегатів
тел.: 093-189-02-25
E-mail: realistigor@mail.ru
9 Старший куратор Факультету комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту
ЗАКРЕВСЬКА Тетяна Вікторівна

Старший викладач кафедри фізичної культури та спорту
тел.: 063-621-71-19
E-mail: tatyana-z@ukr.net
10 Старший куратор Факультету нафти, газу та екології
КУЗНЕЦОВА Ірина Олександрівна

канд. техн. наук, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій
тел.: 067-481-93-12
E-mail: irynakuznec@gmail.com

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


Фото Прізвище, ім´я, по-батькові, місце роботи, посада Контактний
телефон, електронна адреса
1 Директор Інституту культури і мистецтв
ТОЛСТИХ Вікторія Юріївна

доцент кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
 
2 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті технології зерна і зернового бізнесу
НЕМЧЕНКО Ганна Валеріївна
 
3 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
ЛИСЮК Вікторія Миколаївна
 
4 Відповідальний за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
НЕУСТРОЄВ Юрій Геннадійович
 
5 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті технології вина та туристичного бізнесу
ДОЦЕНКО Наталія Вікторівна
 
6 Відповідальний за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті комп’ютерних систем та автоматизації
ГАЛІУЛІН Анатолій Акзамович
 
7 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті економіки, бізнесу і контролю
БОТІКА Тетяна Степанівна
 
8 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті менеджменту, маркетингу і логістики
ОРЛОВА Вікторія Олександрівна
 
9 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті низькотемпературної техніки та інженерної механіки
ЯКОВЛЕВА Ольга Юріївна
 
10 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті нафти, газу та екології
КОНДРАТЕНКО Ірина Петрівна
 
11 Відповідальна за роботу Інституту культури і мистецтв на
Факультеті комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту
ПУРЦХВАНІДЗЕ Ольга Вахтангівна
 

 

Концепція виховної роботи і фізичного розвитку студентів і викладачів

Концепція підготовки інженерних кадрів

Положення про Раду з гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ

План роботи Відділу організаційно-виховної роботи на 2019 рік

План роботи з соціальними студентами

Положення про Інститут кураторів ОНАХТ

Положення про конкурс "Кращий куратор ОНАХТ"

План роботи Інституту кураторів на 2018 рік

Положення про Інститут культури та мистецтв ОНАХТ

План роботи Інституту культури і мистецтв на 1 сем. 2018-2019 н.р.

Обережно! Живий товар