Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна


Директор
Директор
к.е.н., доц.
Каламан Ольга Борисівна

Сайт інституту

Інститут, як структурний підрозділ академії, створений 7 вересня 2012 року.

Інститут носить ім´я Григорія Еммануїловича Вейнштейна, відомого промисловця, голови Одеського біржового комітету, мецената, засновника Одеської національної академії харчових технологій.

До складу інституту входять вісім кафедр: економіки промисловості; обліку та аудиту; менеджменту і логістики; маркетингу, підприємництва і торгівлі; економічної теорії та фінансово-економічної безпеки; соціології, філософії та права; українознавства та лінгводидактики; управління бізнесом.

Інститут здійснює підготовку фахівців за шістьома спеціальностями: «Економіка підприємства»; «Облік та аудит»; «Менеджмент організацій та адміністрування»; «Маркетинг»; «Логістика»; «Управління фінансово-економічною безпекою».

В Інституті є аспірантура зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), існує можливість навчання у цільовій докторантурі, функціонує наукова школа «Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб´єктів господарської діяльності» (керівник – д-р екон. наук, проф. Павлов О.І.), видаються два наукові журнали «Економіка харчової промисловості» (спільно з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України) та «Економічна та продовольча безпека України».

Місією Інституту є створення конкурентоспроможної моделі багаторівневої системи освіти, що відповідає сучасним вимогам та задовольняє потреби особистості, шляхом інтеграції навчального процесу, виробництва та науки. Для її виконання розроблено Концепцію, Стратегію та Цільову програму розвитку Інституту.

Мета діяльності Інституту – покращення якості навчання, посилення практичної спрямованості підготовки фахівців, підвищення результативності науково-дослідної діяльності, передусім у сфері прикладної економіки у відповідності до профілю діяльності академії.

Основні напрями діяльності Інституту:

  • підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр у співпраці з іншими підрозділами академії;
  • наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу «наука–виробництво»;
  • навчальна, навчально-методична робота;
  • організаційна робота;
  • науково-дослідна робота;
  • культурно-виховна робота;
  • профорієнтаційна робота;
  • робота з підготовки науково-педагогічних кадрів;
  • робота з покращення матеріально-технічної та навчальної бази.