Конференція - Еколого-енергетичні проблеми сучасності


Всеукраїнська науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Одеської національної академії харчових технологій

 

25-26 квітня 2019 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

Початок конференції та пленарне засідання: 25 квітня 2019 р., об 11:00, ауд. Дв-108

за адресою: вул. Дворянська 1/3, м. Одеса

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 

 

≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;
 • Фізико-хімічні проблеми використання нових видів енергії;
 • Інноваційні технічні рішення для перетворювачів енергії;
 • Екологічні проблеми енергетики;
 • Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки та харчової промисловості;
 • Екологічна безпека і технології захисту навколишнього середовища;
 • Теплообмін та гідрогазодинаміка в нафтогазовій галузі;
 • Нанотехнології у холодильній техніці;
 • Нанотехнології у харчовій промисловості.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Необхідно до 18 квітня 2019 р. подати до оргкомітету (кафедра Термодинаміки та відновлюваної енергетики ТДтаВЕ , Дв-237) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ керівника, авторів та назви секції. Електронний варіант тез надсилається на електронну адресу: khalakmail@gmail.com , tpeonaft@gmail.com
 • Друковані варіанти тез повинні бути завізовані науковим керівником та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 • Один учасник, як правило, може взяти участь не більше ніж у трьох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше трьох.
 • Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде від-мовлено в участі у конференції.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

1. Тези оформлюються українською, російською або англійскою мовами, обсягом не більше двох сторінок. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010.

2. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі пропи-сні, вирівнювання по лівому краю.

3. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.

4. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.

5. Текст тез – через інтервал після назви організації. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту – по ширині, розміщення переносів – автоматичне.

6. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку.

7. Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого ступеня, звання і повної назви організації – через інтервал після інформаційних джерел, – шрифт «Times New Roman», 12 пт., курсив, вирівнювання по правому краю.

8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 12 пт., великий індекс – 7 пт., дрібний індекс – 5 пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 пт.

9. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.

10. Вимоги до файлу: файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті з додавання номеру, якщо подається біль однієї доповіді від тіх самих авторів (наприклад: Іванов_Петров_2.doc).

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови

Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій.

Поварова Н.М. – к.т.н., доцент., проректор з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій.

Косой Б.В. – д.т.н., професор, директор навчально наукового Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Члени оргкомітету

Шпирко Т.В. – к.т.н., доцент, декан факультету Нафти, газу та екології.

Дорошенко О.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Термодинаміки та відновлювальної енергетики.

Крусір Г.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Екології та природоохоронних технологій.

Семенюк Ю.В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплофізики та прикладної екології.

Тітлов О.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв.

 

≡ НАЙМЕНУВАННЯ СЕКЦІЙ ≡

 • Секція 1: «Техніка і технології використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії» 

Керівники секції - д.т.н., проф. Дорошенко О.В., д.т.н., проф. Косой Б.В., к.т.н., доц. Бошков Л.З.

 • Секція 2: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Керівники секції - д.т.н., проф. Крусір Г.В., д.т.н., проф. Якуб Л.М., к.т.н., доц., Зацерклянний М.М.

 • Секція 3: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології» 

Керівники секції - д.т.н., проф., Желєзний В.П., д.т.н., проф. Тітлов О.С., д.т.н., доц. Семенюк Ю.В.