Конференція - Вода в харчовій промисловості


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Кафедра технології питної води

запрошують Вас прийняти участь в роботі

IX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів
«ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»

яка відбудеться 3–4 квітня 2018 р. в м. Одеса при підтримці:

 • Асоціації виробників мінеральних та питних вод України
 • Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ)
 • Асоціації виробників водоочисної техніки та доочищеної води (АВТ)
 • ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник»

Інформаційну підтримку забезпечує спеціалізований науково-аналітичний журнал «Напої. Технології та інновації».

 

Оргкомітет конференції:

 • Голова оргкомітету - Єгоров Б.В. - ректор Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ), д-р техн. наук, професор;
 • Заст. голови оргкомітету - Капрельянц Л.В. - д-р техн. наук, професор;
 • Заст. голови оргкомітету - Коваленко О.О. - зав. кафедрою технології питної води ОНАХТ, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник.

Члени оргкомітету:

 • Солоницька І.В. - директор навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ, канд.техн.наук, доцент;
 • Саркісян Г.О. - декан факультету технології вина і нанобіотехнологій ОНАХТ, канд. техн. наук, доцент;
 • Стрікаленко Т.В. - професор кафедри технології питної води ОНАХТ, д-р мед. наук;
 • Крусір Г.В. - зав. кафедрою екології та природоохоронних технологій ОНАХТ, д-р техн. наук, професор;
 • Тітлов О.С. – зав. кафедрою теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв ОНАХТ, д-р техн. наук, професор;
 • Псахис Б.Й. - президент Асоціації виробників водоочисної техніки та доочищеної води, директор НТІЦ «Водообробка» ФХІ НАНУ, професор;
 • Грабовський П.О.- професор кафедри водопостачання Одеської державної академії будівництва та архітектури, д-р техн. наук, професор;
 • Зайцева Л.С. - директор ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник».

Секретаріат конференції:

 • Новосельцева Вікторія Вікторівна - асистент кафедри технології питної води ОНАХТ, тел. моб.: 0989247291, 0930025035;
 • Кормош Катерина Юріївна - аспірант кафедри технології питної води ОНАХТ, тел. моб.: 0939534734.

Адреса оргкомітету конференції «Вода в харчовій промисловості»:
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Дх-219, Дх- 225, Одеська національна академія харчових технологій (www.aqua-technolog.od.ua).

 

≡ Основні завдання конференції ≡

 • Узагальнення результатів фундаментальних і прикладних досліджень в сфері обробки води для потреб харчової галузі.
 • Обговорення нових ідей, розробка спільних проектів.

На конференції будуть розглянуті наступні питання:

 • Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для водопідготовки та очищення стічних вод.
 • Нові методики та прилади для дослідження показників якості води.
 • Бутильовані води - актуальні проблеми нормування, виробництва і якості.
 • Процеси і обладнання для підвищення якості води та очищення стічних вод на підприємствах харчової промисловості.
 • Захист від корозії у воднотранспортних мережах і технологічному обладнанні.
 • Еколого-енергетичні та економічні аспекти використання води у виробництві харчової продукції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

До публікації будуть прийматися тези доповідей за вищезгаданими темами українською, російською або англійською мовою. Тези повинні бути надруковані на одній - трьох повністю заповнених сторінках фор-мату А4 з полями: верхнє, нижнє, праве - 2,0 см, ліве - 2,5 см. Колонтитули - 1,25. Необхідно використовувати редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал - одинарний, абзацний відступ - 0,63 см, вирівнювання - за шириною. Розміщення переносів - автоматичне.

Текст тез доповідей повинен відповідати такій структурі:

 • УДК у верхньому лівому куті сторінки (12 пт.);
 • через один інтервал - назва тез напівжирними великими літерами по центру сторінки (14 пт.);
 • далі, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) - прізвище та ініціали авторів і наукових керівників із зазначенням вченого звання і наукового ступеня;
 • нижче, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) - повна назва організації, місто;
 • далі, через один інтервал, звичайним шрифтом (14 пт.) друкують текст тез доповіді;
 • закінчують тези висновками і переліком джерел літератури.

Таблиці розміщують після посилання на них в тексті.
Рисунки виконують чорно-білими, діаграми - в градаціях чорного. Рисунки, виконані в графічних редакторах, повинні бути продубльовані на електронному носії окремими графічними файлами.
Формули набирають в редакторі Microsoft Equation з використанням шрифту Symbol (грецькі літери і символи) або - Times New Roman (інші). Фізичні величини позначають курсивом, інші - звичайним шрифтом (пт.) - 14; крупний індекс - 10; дрібний індекс - 8; ве-ликий символ - 15; дрібний символ - 11. Джерела літератури оформлюють згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
На окремій сторінці необхідно англійською мовою (за вимогами, аналогічними вимогам до оформлення тез доповідей) надати наступну інформацію: назва доповіді, автори, коротка анотація доповіді (до 10 рядків), ключові слова (до 8) и перелік джерел літератури. Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати у відповідності до постанови КМУ від 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).
Для прийняття рішення про включення Вас в учасники конференції і Вашої доповіді в програму конференції Вам необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету voda10@ukr.net (і обов´язково продублювати на пошту vika.novoseltseva.00@mail.ru):

 • заявку на участь у конференції. Заповнювати окремо на кожного учасника;
 • тези доповіді;
 • копію документу про оплату організаційного внеску.

 

З А Я В К А

на участь у IX Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів
«ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»
3-4 квітня 2018 р., м. Одеса, Україна
(повернути до 31 березня 2018 р.)


Прізвище ____________________________________
Ім’я________________________________________
По-батькові_________________________________
Назва організації ____________________________
Факультет, група (для студентів)_______________
Посада (для аспірантів, молодих учених
і наукових керівників) __________________________
____________________________________________

Вчене звання, наукова ступінь (для молодих учених і наукових керівників) ________________________

Поштова адреса______________________________
____________________________________________
Телефон  ____________________________________
Факс  _______________________________________
E-mail (вказати обов’язково!) ____________________________________________
Назва доповіді ______________________________
____________________________________________
Співавтори ___________________________________
____________________________________________
Необхідність в отриманні друкованого збірника

- так
- ні

Пропозиція за формою участі в конференції:

- участь з усною доповіддю
- участь без доповіді
- заочна участь
- бронювання ___ місць (ця) в готелі

Заповнену заявку повернути до 31 березня 2018 року за адресою:
Оргкомітет конференції «Вода в харчовій промисловості»,
ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039
або переслати на електронну пошту:
E-mail:
voda10@ukr.net

 

Останній термін прийому заявок і тез доповідей - 31 березня 2018 р.

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам або будуть відправлені після зазначе-ного терміну - не приймаються.

Організаційний внесок

Організаційний внесок для студентів становить 50 грн., а для молодих учених та аспірантів - 100 грн. з ПДВ за 1 публікацію. Якщо тези, а також виступ з доповіддю на конференції будуть представлені англійською мовою, то організаційний внесок не сплачується. Організаційний внесок включає витрати на друкований збірник матеріалів конференції.

Реквізити для оплати оргвнеску:
ГО «Клуб молодих вчених Одеської національної академії харчових технологій»
Код ЄДРПОУ 36289108
Банк АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
Р/р 26005148151
Призначення платежу: благодійний внесок (НЕ ВКАЗУВАТИ ІНШЕ!)

Всім учасникам конференції буде відправлено електронний збірник матеріалів конференції. Витрати на пересилання друкованого збірника матеріалів конференції оплачує той, хто його отримує.

 

Останній термін оплати оргвнеску - 31 березня 2018 р.

З матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися на сайті кафедри технології питної води ОНАХТ (www.aqua-technolog.od.ua).