Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій


Декан
Декан
к.т.н., доцент
Шпирко Тетяна Василівна,
тел. 723-86-28, 720-91-74


Сайт факультета

Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім.В.С.Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за денною, заочною формами навчання ступенів бакалавра та магістра і спеціальностями

101 «Екологія»;
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
144 «Теплоенергетика»;
183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Студенти мають змогу навчатися за ступенем магістра по наступним освітнім програмам та спеціалізаціям:

На факультеті прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники та навчальні посібники із спеціальності. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 10 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки і почесних працівників освіти України.
До послуг студентів – сучасні комп´ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами і установками. Діють бібліотека та Internet-класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідницькій роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та наукових конференціях. Усі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна; науково–дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м. Одеси, Одеської області та інших міст України.

Освітня програма  «Газонафтопроводи та газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, транспортуванню та зберіганню  з їх подальшим використанням, впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій.

Суттєву перспективу має розвиток в Одеському регіоні добутку нафти та газу, зокрема, клатратного метану із шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальна освіта – фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі та газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит та менеджмент газонафтопроводів та газонафтосховищ, фізична хімія нафтопродуктів, комп´ютерне проектування газонафтопроводів та газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти та нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ.
Підготовка фахівців вказаної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження у газовій та нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики та неруйнівного контролю трубопроводів та обладнання, використання комп´ютерної техніки і спеціального холодильного обладнання в галузі.
Професійна підготовка дозволяє працювати у таких галузях, як монтаж, наладка, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти та нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні у південному регіоні, зокрема, у м. Одесі розташовані такі великі підприємства нафтогазопромислового комплексу України як ВАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод», Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал “Південний”, перевалочні бази зрідженого газу в Черноморському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма  «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків – спроможність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, у проектних та науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для виробництва теплоти, електроенергії, холоду, розробки систем кондиціювання повітря, проектування та експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп´ютерна підготовка, вони мають бути спроможні очолювати в підрозділах розвитку фірм розв´язок перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних задач та задач менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на підприємствах, комунальних підприємствах міст, у агропромисловому комплексі, фірмах з впровадження сучасних теплотехнічних систем, у проектних, науково-дослідних організаціях тощо.
Основні напрямки наукових досліджень – нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів та руйнування небезпечних органічних сполук.
Випускаюча кафедра веде сумісні дослідження з іноземними вченими США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників.

Освітня програма  «Теплоенергетика і теплофізика»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням задач енерго- та ресурсозбереження потребує розширення підготовки таких фахівців.
Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є загальним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного ВНЗ. Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи та моделі в розрахунках на ЕОМ.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень та випробувань процесів та апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит та менеджмент.

Викладання основного пакету спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами та дипломним проектуванням на даній спеціалізації здійснюють випускаючі кафедри: кафедра теплофізики та прикладної екології і кафедра теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв.
Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов´язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, за замовленнями підприємств, за науковою тематикою кафедр академії та європейських організацій – освітянських та наукових партнерів факультету.

Освітні програми  «Екологічна безпека» і «Екологічний контроль та аудит»

Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімливими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи.
“Екологія” при перекладі з грецького означає “науку про дім”. Вивчення екології та усіх екологічних питань засновано на єдиному розумінні багатьох надзвичайно важливих процесів та подій, що відбуваються в оточуючому нас середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, котрий базувався б на принципі екологічної гармонії та усвідомленні єдності довкілля і людини.
Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту та була різнобічно підготовленою до екологічної діяльності в любій сфері господарювання необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде – зберегти і відновити природу для існуючих та наступних поколінь.
Придбання такої підготовки можливе саме зараз, коли в нашій державі одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.
Враховуючи вимоги часу й актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики та прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.
Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій у воді, на суші та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров´я людини – дуже важливі, але далеко не всі проблеми освітніх програм «Екологічна безпека» і «Екологічний контроль та аудит».
Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін в ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля.
 • Процеси та апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайним ситуаціям, аваріям та катастрофам.
 • Основи екологічного підприємництва тощо.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств тощо.
Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Освітня програма  «Технології захисту навколишнього середовища» 

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішують проблему боротьби з забрудненнями, поки що не існує, і тільки сполучення декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища. У зв'язку з екологічним станом, що погіршується, проблема розробки та впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру й загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним з доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI сторіччя, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найзатребуванішої інженерної спеціальності сьогодення є:

 • Скринінгові методи та біоіндикація компонентів довкілля
 • Процеси та апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективне та більш чисте виробництво.
 • Управління захистом навколишнього середовища тощо.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв´язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західної Швейцарії, м. Базель, Швейцарія, організацією об’єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) в галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього середовища, екологічними службами підприємств тощо. Функціонування міжнародної наукової школи з «Теорії та практики технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари з участю національних та європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін та координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в галузі інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування та реальна перспектива отримання диплому європейського зразку.
Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».
Підготовка студентів за освітнім ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, на протязі яких молодь освоює знання й навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів й робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Звичний розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.
Збагачує й поглиблює набуті знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах й компаніях.
Цікавою й важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально за керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напряму.
Підготовлений фахівець-еколог освітнього ступеня «бакалавр» може повноцінно працювати в державних й наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області й займати наступні посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження,
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за освітнім ступенем «магістр» здійснюється на протязі 1,5 року, наприкінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.

В результаті магістри одержують відповідний диплом й можливість працювати:

 • фахівцями в Державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція, регіональне управління водних ресурсів, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсів;
 • фахівцями у відділах районних та обласних держадміністрацій та радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях;
 • співробітники науково-дослідних установ в галузі природничих наук;
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології і сертифікації).

Основними первинними посадами, які може займати магістр-еколог є:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічних досліджень),
 • молодший державний інспектор,
 • державний інспектор інженер інспектор,
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження),
 • консультант в апаратні органи державної влади,
 • інспектор митниці, технік проектування,
 • технолог,
 • технік-лаборант,
 • науковий співробітник,
 • завідувач лабораторії,
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • викладач професійного навчально-виховного закладу.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. З цією метою кафедра проводить підготовку не тільки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища», а й докторів філософії.

Основними задачами, що ставляться кафедрою «Екології та природоохоронних технологій» при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.
Магістр з кваліфікацією «Інженер з охорони навколишнього середовища» може займати наступні первинні посади:

 • інженер з природокористування,
 • інженер з відтворення природних екосистем,
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки,
 • інженер з охорони природних екосистем,
 • інженер-контролер,
 • інженер-лаборант,
 • еколог,
 • експерт з екології,
 • консультант (у певній галузі інженерної справи),
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи),
 • науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи).

Додаткову інформацію про факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій можна знайти на web-сайті www.eeng.onaft.edu.ua.